Al la Japanlingva versio
La 107a Japana Esperanto-Kongreso - Nagoya (2020)
大会エンブレム
  Ĉefpaĝo
  Saluto
  Kongresejo
  Kiel iri al Kongresejo
  Publikaj Programeroj
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Turismo
  Kontaktu nin
Ĝisdatigo: 2020-09-06
  Kotizoj
(japanaj enoj)
 Kategorio de kotizo  Valida ĝis la fino de februaro  Valida ĝis junio
ĝis la fino de julio
 Valida depost julio
depost aŭgusto
Ĉu ★  Rimarkoj (la kotizo kun marko ★ inkludas kongresajn memoraĵojn)
(1) Loĝanto en Japanio 5 500 6 500 7 500  pli ol 35-jara (naskita antaŭ 1985)
(2) Handikapulo 3 000 3 000 3 000  
(3) Kunloĝanto (de kotizinto por (1) aŭ (2) ) 2 000 3 000 4 000 -  Se necesas kongresaj memoraĵoj, elektu alian kotizon.
(4) Junulo 2 000 3 000 3 000  malpli ol aŭ ĝuste 35-jara (naskita en aŭ post 1985); Naskdato necesas ĉe aliĝo.
(5) Mezlernejano 1 000 1 500 1 500  (junulo post elementa-lerneja aĝo kaj antaŭ studenta aĝo)
(6) Infano senpage senpage senpage -  Se necesas kongresaj memoraĵoj, elektu alian kotizon.
(7) El eksterlando (vojaĝanto al Japanio) 2 000 2 000 2 000  Junulo rajtas elekti (5) aŭ (6) laŭ jaraĝo.
(8) Morala partopreno 3 500 3 500 3 500  Kotizinto de morala partopreno povas ĉeesti ĉe la kongreso, paginte mankantan kotizon aldone.

 Mendo por kongresa ero  Prezo (krom kotizo)  Rimarkoj
(9) Komuna foto 1 000  Jam ne mendebla >
 Mendeblas ĝis la 20a de aŭgusto.
(10) Kongresa bankedo 5 000  Nuligita >
 Mendeblas ĝis la 20a de aŭgusto.
(11) Antaŭkongresa ekskurso pagu surloke
Paĝo pri la ekskurso
 Mendeblas ĝis la 15a de septembro.
(12A) Postkongresa ekskurso-A 25 000
Paĝo pri la ekskurso
 Nuligita >
 Mendeblas ĝis la fino de julio.
(12B) Postkongresa ekskurso-B senpage  Mendeblas ĝis la 15a de septembro.
(13) Okazigo de faka kunsido 1 000
por unu sesio (45min)
 Jam ne mendebla >
 Mendeblas ĝis la 25 de majo. (Plue mendeblas ĝis la fino de junio, nur se ankoraŭ abundas ĉambroj.)
(14) Loko de Amikeca budo en Movada Foiro 1 000
por unu areo kun duono de longa tablo (90cm x 45cm)
 Jam ne mendebla >
 Mendeblas ĝis la 25 de majo. (Plue mendeblas ĝis la fino de julio, nur se ankoraŭ abundas tabloj.)
(15) Anonco en Kongresa Libro 4 000 (plenpaĝa)
2 000 (duonpaĝa)
1 000 (kvaronpaĝa)
 Jam ne mendebla >
 Mendeblas ĝis la 15a de julio.
 Vidu detalon ĉe Via anonco al la kongresanoj.

 Mendo por ekzameno  Prezo  Rimarkoj
(16) Ekzameno (Kvalifika Ekzameno de Esperanto laŭ JEI) 7 500 ~ 1 500
(laŭ nivelo kaj porcio)
 Jam ne mendebla >
 La nivelo kaj la prezo estas jene;
  - 1a: 6 000 JPY
  - 2a: 4 500 JPY
  - 3a: 3 000 JPY
  - 4a: 1 500 JPY
 Se oni ezkameniĝos samtempe je du niveloj {2a+3a, 3a+4a}, la prezo estas {7 500, 4 500} respektive.
 Mendeblas ĝis la 5a de septembro.
 Se brajle, mendeblas ĝis la 21a de julio.

† Ekzameno(16) estas mendebla ankaŭ de ne-kongresano (kiu ne kotizis).

Repagebleco: La kotizoj de (1)...(8) ne estas repagotaj, escepte de kulpo de la organizanto de kongreso. Mendo(16) estas repagota laŭ la regulo de la ekzameno.

Repagotaj mendoj: Pri detalo de repago de la mendoj de nuligitaj programeroj la kongresa oficejo iom poste kontaktos la mendintojn. Atendu kontakton.
Temas pri Postkongresa ekskurso-A(12A) kaj Kongresa Bankedo(10).

  Kiel pagi monon por via kotizo kaj mendo
 Vidu Kiel pagi monon por via kotizo kaj mendo en alia paĝo.
  Kongresa Libro (KL)

 Kotizintaj partoprenantoj en la kongresejo ricevos Kongresan Libron surloke.

 Kotizintoj kiu ne estos en la kongresejo, ricevos poste Kongresan Libron per enlanda poŝto.

 Oni sciu ke la nombro de ekzempleroj de Kongresa Libro estas limigita por surloka aliĝo. Oni rekomendas al partoprenantoj/partoprenontoj kotizu antaŭ la 10a de aŭgusto.

  Via anonco al kongresanoj

Jam ne mendebla.

 Kiu volas disdoni anoncon al la kongresanoj, nepre mendu "Anoncon en Kongresa Libro(15)".

* LKK ne akceptas aliajn petojn de disdono de anoncoj; ekz. flugfolioj, broŝuroj, ktp.

1 - Kontakto: Loka Kongresa Komitato de JEK107
 retpoŝte: jek2020(ĉe)jei.or.jp ※ Substituu "(ĉe)" al "@".

2 - Limdato
 La 15a de julio, 2020 (merkredo)

3 - Detalo pri mendo
 La kotizinto (ink. homon kun morala partopreno) povas mendi maksimume unukoloran paĝon en Kongresa Libro. Pri la prezo vidu la mendo-tarifon. La mendinto mem preparu la presaranĝon en mendita dimensio, kaj sendu la dosieron de bildo aŭ de PDF al LKK antaŭ la fino de limdato. Sciu, ke LKK rajtas redakti ĝin kaj eĉ rifuzi la mendon pro ĝia enhavo kaj pro kvanto de mendoj.
 Se temas pri presa dimensio, "plenpaĝa" signifas la formaton B5 vertikale longan, "duonpaĝa" signifas B6 horizontale longan, "kvaronpaĝa" signifas B7 vertikale longan, kun sufiĉe da ĉirkaŭa marĝeno respektive.

  Loĝado
 Bonvolu mem trovi vian tranoktejon, uzante la ĝeneralajn informejojn, inklude retajn.
  Manĝo
 Bonvolu mem trovi vian manĝon en proksimaj restoracioj, superbazaroj, kaj konvenaj vendejoj.Supren